Ubuntu 上安装 Kernel 4.9.26 内核

Linux 内核 Kernel 4.9.26已经发布,带来了增强和修复。

安装说明:

因为编译Linux内核是非常困难的,所以Canonical将所有的内核版本都打包成deb包,并通过其kernel.ubuntu.com存储库将其提供给使用Ubuntu或Ubuntu的系统的所有人。

以下命令适用于所有Ubuntu,Linux Mint,Elementary OS和其他衍生系统。

对于32位系统,请下载并安装i386 debs。

对于64位系统,请下载并安装amd64软件包:

如何在32位Ubuntu和派生系统上安装Kernel 4.9.x安装命令:

下载:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.26/linux-headers-4.9.26-040926_4.9.26-040926.201705031231_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.26/linux-headers-4.9.26-040926-generic_4.9.26-040926.201705031231_i386.deb \
/kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.26/linux-image-4.9.26-040926-generic_4.9.26-040926.201705031231_i386.deb

安装内核命令:

sudo dpkg -i linux-headers-4.9*.deb linux-image-4.9*.deb

删除内核命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.9* linux-image-4.9*

如何在64位Ubuntu和衍生系统上安装Kernel 4.9.x:

下载所需的软件包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.26/linux-headers-4.9.26-040926_4.9.26-040926.201705031231_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.26/linux-image-4.9.26-040926-generic_4.9.26-040926.201705031231_i386.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.26/linux-image-4.9.26-040926-generic_4.9.26-040926.201705031231_amd64.deb

安装内核:

sudo dpkg -i linux-headers-4.9*.deb linux-image-4.9*.deb

删除内核命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.9* linux-image-4.9*

投稿作者 作者网站

评论

 
 

发表评论

 
你的昵称*
电子邮件*
网址(选填)
我的评论*
 • 发表评论
 • 为您推荐


  请支持IMCN发展!

  谁在捐赠

  微信捐赠 支付宝捐赠
  微信捐赠 支付宝捐赠
  ta的个人站点

  发表文章4156篇

  关注我的头条 不要放弃,百折不挠,坚强、自信。

  微信公众号二维码

  归档