Ubuntu/Linux Mint 和其他 Ubuntu 版本上安装 Kernel 4.8.6

Kernel 4.8.6 有一段时间了,对于普通用户来说编译内核还是非常困难的一件事情,而且风险很大,稍不注意系统就无法使用,所以 Ubuntu 官方库有二进制的 DEB 安装包,下载地址:kernel.ubuntu.com

等然你也可以使用下面的命令进行安装。

32位系统用户使用下面的命令:

下载DEB安装包

cd /tmp
wget
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806_4.8.6-040806.201610310831_all.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_i386.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-image-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_i386.deb

安装命令:

sudo dpkg -i linux-headers-4.8*.deb linux-image-4.8*.deb

卸载命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.8* linux-image-4.8*

64位用户使用命令:

下载安装包命令:

cd /tmp
wget
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806_4.8.6-040806.201610310831_all.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_amd64.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-image-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_amd64.deb

安装命令:

sudo dpkg -i linux-headers-4.8*.deb linux-image-4.8*.deb

下载命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.8* linux-image-4.8*

投稿作者 作者网站

评论

 
 

发表评论

 
你的昵称*
电子邮件*
网址(选填)
我的评论*
 • 发表评论
 • 为您推荐


  请支持IMCN发展!

  谁在捐赠

  微信捐赠 支付宝捐赠
  微信捐赠 支付宝捐赠
  ta的个人站点

  发表文章4156篇

  关注我的头条 不要放弃,百折不挠,坚强、自信。

  微信公众号二维码

  归档