Ubuntu 安装 Zukitwo Gnome 3 主题

Zukitwo 是一款 GTK 3.X 的漂亮主题,搭配 Faenza-Dark 图标主题,最近 Zukitwo 进行了更新,喜欢的同学可以安装。主题截图:

Zukitwo

壁纸下载地址:

Zukitwo 下载地址:

Zukitwo 下载之后进行解压,会得到 Zukitwo-Shell 与 Zukitwo 两个文件夹,使用终端,将两个文件夹移动到主题目录下:

sudo mv Zukitwo /usr/share/themes/

安装 gnome-shell 主题方法,参考文章。然后使用 Gnome tweak 或者 unity tweak tool 启用新主题。

投稿作者 作者网站


为您推荐

说点什么

1 评论 在 "Ubuntu 安装 Zukitwo Gnome 3 主题"

提醒
avatar
排序:   最新 | 最旧 | 得票最多
TheAnts
游客

不错很好看