Kernel 4.4 已经发布-怎样在 Ubuntu 上安装

Linus Torvalds 发布了 Kernel  4.4 LTS,新内核在虚拟GPU驱动中添加了对3D的支持,允许为3D硬件加速显卡虚拟访客、支持Asynchronous I/O和Direct I/O的更精简且更快循环设备,因此增加系统的性能并降低对内存的占用,通过LightNVM来支持Open-Channel的固态硬盘。

Linux kernelUbuntu 用户可以通过官方 kernel.ubuntu.com 库下载DEB安装包进行安装,也可以通过下面的命令进行安装:

32 位 Ubuntu 及衍生系统:

下载安装包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400_4.4.0-040400.201601101930_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_i386.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-image-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_i386.deb

安装 Kernel:

sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

卸载 kernel命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*

64 位 Ubuntu 及衍生系统:

下载安装包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400_4.4.0-040400.201601101930_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_amd64.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-image-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_amd64.deb

安装 Kernel:

sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

卸载 kernel:

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*

投稿作者 作者网站
订阅
提醒
guest
2 评论
最老的
最新 得票率最高的
直线反馈
查看所有评论
Goldenfreeman
Goldenfreeman
5 年 之前

装完~本本亮度调整不了了~55555~Rollback

Goldenfreeman
Goldenfreeman
答复  Goldenfreeman
5 年 之前

能效确实不错,以前上网chrome开了就狂转CPU扇;升级了4.4的确是关了立刻风扇静音;但是好难选啊~要不晚上开本晃瞎眼,但是本本风扇静了;要不就是风扇狂转,但是可以暗暗的看小片片~这就是耳机和墨镜的选择啊~

为您推荐


请支持IMCN发展!

谁在捐赠

微信捐赠 支付宝捐赠
微信捐赠 支付宝捐赠
ta的个人站点

发表文章4109篇

关注我的头条 不要放弃,百折不挠,坚强、自信。

文章归档

2
0
很喜欢你的想法,请评论。x
()
x