Kernel 4.4 已经发布-怎样在 Ubuntu 上安装

Linus Torvalds 发布了 Kernel  4.4 LTS,新内核在虚拟GPU驱动中添加了对3D的支持,允许为3D硬件加速显卡虚拟访客、支持Asynchronous I/O和Direct I/O的更精简且更快循环设备,因此增加系统的性能并降低对内存的占用,通过LightNVM来支持Open-Channel的固态硬盘。

Linux kernelUbuntu 用户可以通过官方 kernel.ubuntu.com 库下载DEB安装包进行安装,也可以通过下面的命令进行安装:

32 位 Ubuntu 及衍生系统:

下载安装包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400_4.4.0-040400.201601101930_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_i386.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-image-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_i386.deb

安装 Kernel:

sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

卸载 kernel命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*

64 位 Ubuntu 及衍生系统:

下载安装包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400_4.4.0-040400.201601101930_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_amd64.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-image-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_amd64.deb

安装 Kernel:

sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

卸载 kernel:

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*

投稿作者 作者网站

评论

 
 

发表评论

 
你的昵称*
电子邮件*
网址(选填)
我的评论*
 • 发表评论
 • 为您推荐


  请支持IMCN发展!

  谁在捐赠

  微信捐赠 支付宝捐赠
  微信捐赠 支付宝捐赠
  ta的个人站点

  发表文章4156篇

  关注我的头条 不要放弃,百折不挠,坚强、自信。

  微信公众号二维码

  归档