Kernel 4.4 已经发布-怎样在 Ubuntu 上安装

Linus Torvalds 发布了 Kernel  4.4 LTS,新内核在虚拟GPU驱动中添加了对3D的支持,允许为3D硬件加速显卡虚拟访客、支持Asynchronous I/O和Direct I/O的更精简且更快循环设备,因此增加系统的性能并降低对内存的占用,通过LightNVM来支持Open-Channel的固态硬盘。

Linux kernelUbuntu 用户可以通过官方 kernel.ubuntu.com 库下载DEB安装包进行安装,也可以通过下面的命令进行安装:

32 位 Ubuntu 及衍生系统:

下载安装包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400_4.4.0-040400.201601101930_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_i386.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-image-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_i386.deb

安装 Kernel:

sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

卸载 kernel命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*

64 位 Ubuntu 及衍生系统:

下载安装包:

cd /tmp
wget \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400_4.4.0-040400.201601101930_all.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-headers-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_amd64.deb \
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4-wily/linux-image-4.4.0-040400-generic_4.4.0-040400.201601101930_amd64.deb

安装 Kernel:

sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

卸载 kernel:

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*

本文采用CC协议发布,原创文章,转载请注明:转自于IMCN

本文链接地址:Kernel 4.4 已经发布-怎样在 Ubuntu 上安装

相关文章

 • Ubuntu 及衍生版本上安装 Kernel 4.8.6 0条评论       2017-01-19
 • Ubuntu/Linux Mint 和其他 Ubuntu 版本上安装 Kernel 4.8.6 0条评论       2016-11-12
 • 基于Linux Kernel 4.8的Ubuntu 16.10 即将发布 0条评论       2016-09-25
 • Linux Kernel 修复核心网络的4.8 RC7发布 0条评论       2016-09-19
 • 如何安装 Kernel 4.6.3 0条评论       2016-08-09
 • Linux已成为世界最大软件开发项目 0条评论       2016-05-21
 • 2 条评论

  1. Goldenfreeman说道:

   装完~本本亮度调整不了了~55555~Rollback

   • Goldenfreeman说道:

    能效确实不错,以前上网chrome开了就狂转CPU扇;升级了4.4的确是关了立刻风扇静音;但是好难选啊~要不晚上开本晃瞎眼,但是本本风扇静了;要不就是风扇狂转,但是可以暗暗的看小片片~这就是耳机和墨镜的选择啊~

  [Ctrl + Enter]

  分享按钮